ಮುಳಿಯ ಫಿಟ್ ನೆಸ್, ಸ್ಪಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ

SB 29-06-2014, Page 1
ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 29-06-2014, ಪುಟ 1
SB 29-06-2014, Page 7
ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 29-06-2014, ಪುಟ 7