17ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

SB 28-07-2016, page 8
ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 28-07-2016, ಪುಟ 8
SB 28-07-2016, page 6
ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 28-07-2016, ಪುಟ 6